രാമക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ എത്തിയത് 25 ലക്ഷം പേര്‍ | Ram Mandir Pran Prathishta

  • 6 months ago
Ram Mandir: More than 25 Lakhs have attended the temple since the Pran Prathishta event | രാമക്ഷേത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ എത്തിയത് 25 ലക്ഷം പേര്‍

#RamMandir #Ayodhya

~HT.24~ED.23~PR.296~

Recommended