തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രചാരണം :. ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ആവേശമായി അടൂർ പ്രകാശ്

  • last month
Lok Sabha Election 2024: UDF Candidate Adoor Prakash campaigning in an open jeep at Attingal | തുറന്ന വാഹനത്തിൽ പ്രചാരണം :. ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ആവേശമായി അടൂർ പ്രകാശ്
~PR.18~ED.22~CA.184~HT.24~

Recommended