3 മാസക്കാലം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിശ്രമിച്ചിട്ടേയില്ല. രാവും പകലും അദ്ദേഹം പ്രചാരണം നടത്തി

  • last month
3 മാസക്കാലം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിശ്രമിച്ചിട്ടേയില്ല. രാവും പകലും അദ്ദേഹം പ്രചാരണം നടത്തി
~ED.22~

Recommended