സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം ലക്ഷ്യമിടുന്നു
  • 2 years ago
കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കുണ്ട്. ഇത് പിന്തുടർന്ന് ആർഎസ്എസ് ബിജെപി സഖ്യം ഒരു സഹകരണ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.