Exciter 150 GPS Speedometer Test - Đo tốc độ bằng GPS ✔

  • 9 yıl önce
Exciter 150 GPS Speedometer Test - Đo tốc độ bằng phần mềm GPS miễn phí được cài trên Iphone 6 Plus. Quá trình đo tốc độ được thử nghiệm trên 3 xe