SIFC Meeting, CM KPK ki Bhi Shirkat ,Kiya Wafaq Aur KP kay Damiyan Khaleej Kam Hosakegi?

  • 12 days ago
#SIFC #aliamingandapur #CMKPK #pmshehbazsharif #COAS #AitrazHai #aniqanisar

SIFC Meeting, CM KPK ki Bhi Shirkat ,Kiya Wafaq Aur KP kay Damiyan Khaleej Kam Hosakegi?