"നല്ല മനുഷ്യര് ജയിച്ച് വരട്ടെന്നെ", ചാണ്ടി ഉമ്മന് വേണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തി അഖിൽ മാരാർ

  • 9 months ago
Chandy Oommen Visits Puthuppally in Support of Chandy Oommen | നല്ല മനുഷ്യര് ജയിച്ച് വരട്ടെന്നെ, ചാണ്ടി ഉമ്മന് വേണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തി അഖിൽ മാരാർ

#ChandyOommen #AkhilMarar #PuthuppallyElections2023
~ED.190~CO.23~HT.24~

Recommended