3 months ago

Surya Arghya Mantra With Lyrics | सूर्य अर्घ्य मंत्र | Seek Blessing From Surya Dev | Rajshri Soul

RajshriSoul
RajshriSoul
Seek Blessings from Suryadev by listening to 'Surya Arghya Mantra' only on at Rajshri Soul

Lyrics-
ॐ एही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगत्पते।
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते।।

तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम् ।
तापत्रयविमोक्षाय तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्।।

नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेदसे ।
दत्तमर्घ्यम् मया भानो त्वं गृहाण नमोस्तुते ।।

अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह |
करुणां कुरु में देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते ||

नमोस्तु सूर्याय सहस्त्रभानवे नमोस्तु वैश्वानर जातवेदसे ||
त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृह्ण देव देवाधि देवाय नमो नमस्ते |

Browse more videos

Browse more videos