7 năm trước

[VIETSUB][SGBTSVN] HYYH Pt 2 Jacket Shooting - BTS Memories of 2015

MinsyubieVN
Source video: Milkykook
Vtrans: Héo@SGBTSVN
Times+ Encode: Thương Min@SGBTSVN
Take out with full credits
Do not reup

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video