વિશ્વ ગુજરાત એ સમગ્ર વિશ્વ અને દેશ ના સમાચારોને એક જ માધ્યમ દ્વારા આપ સુધી પહોચાડવાની એક પહેલ છે. આપ www.vgkhabar.com પર દિવસભર સમગ્ર વિશ્વમાં ઘટતી તમામ ઘટનાઓથી માહિતગાર રહી શકશો. આપ ભલે આપના કાર્યમાં વ્યસ્ત હશો પણ અમે તમારી માટે પળે પળના સમાચાર તમા...
2
followers
792
videos