Shafqat Riaz Khan

@srk512
Shafqat Riaz Khan Langah
From
Karor Lal Eson Layyah
Mob # 03087848600
Email Shafqatriaz512@gmail.com