Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Greta Thunberg

6 ngày trước

Greta Thunberg en cinq faits marquants

Le Soir
Le Soir
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước