Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ngày Martin Luther King Jr.

2 tháng trước

The long road to recognition of MLK Day in Arizona

ABC15
ABC15
With Black History Month here and the Super Bowl less than two weeks away, we take a look at the long road it took for Martin Luther King, Jr. Day in Arizona, a road that cost the Valley its first opportunity to host a Super Bowl in 1993.