Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Pat Robertson

3 tháng trước

Pat Robertson, Conservative Televangelist and 1988 Presidential Candidate, Dead at 93

People
People
The longtime '700 Club' host was influential in Republican politics throughout his career — a controversial tone-setter for Christian conservatism in the U.S.

Video khác