Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Alex Jones

11 ngày trước

Alex Jones Explodes On the Stand During Defamation Trial, Prompting Recess

Veuer
Veuer
Alex Jones did what he does best, but it likely won’t impress jurors. Veuer’s Tony Spitz has the details.