Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Jeff Bezos

Hôm kia

Jeff Bezos' Riesenjacht passt nicht in den Jachthafen

spot on news
spot on news
Größer ist nicht immer besser. Für Amazon-Gründer Jeff Bezos wurde die Größe seiner Jacht "Koru" nun zum Problem, denn sie passt nicht in den Jachthafen und muss ausweichen.
Xem thêm về