Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Explanation

năm ngoái

Stellini has no explanation for inconsistent Spurs

Stadium Astro
Stadium Astro
Stellini explained that Spurs players 'turned off' and couldn't offer an explanation for their inconsistency
Đã thêm

1 năm trước