Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Công khai xu hướng tính dục

3 ngày trước

Mormon church comes out in support of same-sex marriage law

ABC15
ABC15
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints says it supports efforts underway in Congress to safeguard same-sex marriage rights.
Đã thêm

1 tháng trước