Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
4 tháng trước

Nancy Pelosi meets Taiwanese President Tsai Ing-wen

Deccan Herald
Deccan Herald
United States House Speaker Nancy Pelosi on August 03 (local time) met President of Taiwan Tsai Ing-wen in Taipei. Pelosi landed in Taiwan on August 02 despite China’s continuous security threats.

She reaffirmed her unwavering commitment to supporting Taiwan's democracy. Pelosi landed in Taiwan as part of a Congressional delegation's tour of the Indo-Pacific region.
Xem thêm về
Đã thêm

3 tháng trước