Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

ChatGPT

3 ngày trước

Impact of ChatGPT, AI writing tools on education | The Final Word

CNN Philippines
CNN Philippines
The rapid rise in the popularity of ChatGPT and other artificial intelligence platforms has triggered debates among sectors like the Academe regarding the use.

We speak to Turnitin Southeast Asia Regional Director Jack Brazel, joining us from Jakarta, Indonesia.

Visit our website for more #NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.com/

Follow our social media pages:

• Facebook: https://www.facebook.com/CNNPhilippines
• Instagram: https://www.instagram.com/cnnphilippines/
• Twitter: https://twitter.com/cnnphilippines
Xem thêm về
Đã thêm

1 tuần trước