Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

George Santos

tháng trước

George Santos: Trump will win election by a landslide

The Independent
The Independent
George Santos claims Trump will win election 'by a landslide'Credit: Piers Morgan Uncensored, TalkTV
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước