భారీగా పెరిగిన Vegetable, Onion Prices | Oneindia Telugu

  • 20 days ago
Vegetable prices are on fire. A kilo of tomato has increased to over Rs.60. Onion prices have also increased drastically.
కూరగాయల ధరలు మండిపోతున్నాయి. కిలో టమాటా రూ.60 లకు పైగా పెరిగింది. ఉల్లి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.

#vegetableprice
#onionprice

~CA.43~VR.238~ED.232~HT.286~