'ജാസ്മിൻ ഒരു മുസ്‌ലിം ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല'

  • 2 months ago
Actress Thesni Khan talks about Jasmine's performance in Bigg Boss Malayalam | 'ജാസ്മിൻ ഒരു മുസ്‌ലിം ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല'
~CA.184~ED.21~HT.24~

Recommended