ഈദ് ദിനത്തിൽ ഐ.എം.ഐ സലാല , ഈദ് മിലൻ എന്ന പേരിൽ ഒത്തുചേരൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

  • last month
On the day of Eid, IMI Salalah organized a gathering called Eid Milan

Recommended