2 months ago

PH-BN mula Langkah Seri Pacific?, PN dah hantar SD, Agong tangguh hingga petang esok | SEKILAS FAKTA

KiniTV
KiniTV
Antara paparan Sekilas Fakta 21 November 2022

1) Anwar puas hati, yakin dapat bentuk kerajaan dengan BN
2) Perikatan Nasional sudah hantar SD, tunggu diundang ke istana
3) Agong lanjut tempoh pemakluman sehingga dua petang esok
4) BN, PH setuju bentuk kerajaan campuran di Perak dan Pahang
5) Lebih ramai pemimpin Umno desak Zahid letak jawatan

Browse more videos

Browse more videos