Mario Kart Tour: Mario vs Luigi Tour: Yoshi Cup

  • 2 years ago
In-game audio only of playing through Mario Kart Tour. Today l will go through the Yoshi Cup on the Mario vs Luigi Tour .