Mario Kart Tour: Mario vs Luigi Tour: Luigi Cup

  • 2 years ago
In-game audio only of playing through Mario Kart Tour. Today l will go through the Luigi Cup on the Mario vs Luigi Tour .