یو روسي ټانک د کورسک په ښار کې پر یو موټر باندې د بارولو په ترڅ کې ولوید. پیښه د کورسک په ښار کې د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشوه او یو لاروي یې ویډیو په موبایل اخ

5 years ago
یو روسي ټانک د کورسک په ښار کې پر یو موټر باندې د بارولو په ترڅ کې ولوید. پیښه د کورسک په ښار کې د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشوه او یو لاروي یې ویډیو په موبایل اخیستې ده. #voasocial

Recommended