கோவை ஆத்துப்பாலம் பகுதியில் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடித்து அகற்றம்

  • 6 years ago
கோவை ஆத்துப்பாலம் பகுதியில் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடித்து அகற்றம்

Connect with Sathiyam TV online: http://sathiyam.tv

Facebook: https://www.fb.com/SathiyamNEWS

Twitter: https://twitter.com/SathiyamNEWS

Website: http://www.sathiyam.tv

Google+: http://google.com/+SathiyamTV

Recommended