Đoàn siêu xe của Tổng thống Donald Trump di chuyển trên đường phố Hà Nội

  • 7 năm trước
Đoàn siêu xe của Tổng thống Donald Trump di chuyển trên đường phố Hà Nội. Xem thêm trên http://www.yan.vn