Hassan Nisar ne Ayesha Baksh ke PTI ke khilaf Sawal ka Jawab bhi daina pasand nahi kia
  • 7 years ago
Recommended