Sirf Imran Khan hi real opposition hai aur usi se umeed hai- Sheikh Rasheed praising Imran Khan
  • 8 years ago
Recommended