8 years ago

PS: Te mblidhet këshilli bashkiak - Vizion Plus - News - Lajme

VizionPlusAlbania
VizionPlusAlbania
Këshilltaret socialiste akuzojnë kryetarin e Këshillit Bashkiak te Tiranes Njazi Kosovrasti se po shkel ligjin duke mos mbledhur këshillin.

Kreu i këshilltareve socialiste Aldrin Dalipi tha se ne baze te rregullores mbledhja organizohet një here ne muaj, një afat qe sipas tij është shkelur qëllimisht. Por i kontaktuar me telefon kryetari i këshillit bashkiak Njazi Kosovrasti, sqaron se pavarësisht te drejtës qe ka për te thirrur mbledhjen, përcaktimi i datës behet edhe ne funksion te punëve të bashkise. Nga ana tjetër këshilltaret socialiste thonë se bllokimi po behet pasi ata kane kërkuar informacion mbi dhunimin e dy punonjësve te tatim taksave. Por dhe për ketë pretendim, përmes një letre zyrtare, Kosovrasti sqaron se thirrja e kryetarit Lulzim Basha për te raportuar mbi shkarkimet ne administratën e bashkise ne një mbledhje jashtë radhe, është e pabazuar ne ligj. Kosovrasti thekson se kjo çështje nuk është ne kompetencën e këshillit bashkiak

Advisors socialist president accused the City Council of Tirana Njazi Kosovrasti that is infringing the law by not collecting council.

Counsel socialist leader said Aldrin Dalipi regulation based on meeting held once a month, a term which according to him was violated intentionally. But contacted by telephone the chairman of the city council Njazi Kosovrasti, explains that despite the law having to call the meeting, made ??the determination date in the context of municipal affairs. On the other socialist advisers say that the blocking is done after they have requested information on the rape of two employees of tax. But this claim and, through an official letter, explains Kosovrasti Lulzim Basha calls for the president to report on emissions of municipal administration in a time picking out, is unfounded in law. Kosovrasti stresses that the issue is not in the competence of the municipal council

Browse more videos

Browse more videos