8 years ago

Qurbani Kispar Wajib hoti hae aur uska Usool, 'Imp Masla' by Mufti Akmal Madani Sahib - YouTube

M saim
Qurbani Kispar Wajib hoti hae aur uska Usool, 'Imp Masla' by Mufti Akmal Madani Sahib - YouTube